17 May, Friday 

 20:00
 Moya Kulturbühne, Rostock
  • Mecklenburg-Vorpommern