13 November, Tuesday 

 13:00
 Sakhir Air Base, Madinat Hamad
  • Bahrain